Ordensreglar

I hovudsak gjeld generelle ordensreglar frå Norsk Leirskuleforbund. Elles gjeld ordensreglane som klassane har på sine heimeskular.

1. Undervisning

Det er viktig å møta i til undervisningen i rett tid.

Når undervisningen pågår skal det vera ro.

2. Naturen

Me går varsomt fram i naturen og viser respekt for alt liv og det som veks i naturen.

Boss tek me med oss attende til leirskulen.

3. Orden

Det er viktig at alle samarbeider godt for å halda orden i hyttene og på leirskulområdet.

Ein må ta vare på inventar og utstyr.

Alle må vera på plass i hyttene sine under den daglege inspeksjonen om morgonen.

Til middagen må alle møta presis. Det er ikkje lov å møta til middagen i badetøy.

4. Hærverk

Dersom noko vert øydelagt må eleven/skulen erstatta dette.

5. Ferdsel utanfor leirskulemrådet

Dersom nokon har ærend i butikk, post eller bank må dei spørja klasselæraren om

løyve til å gå utanfor leirskuleområdet.

Berre to elevar frå kvar klasse får løyve til å gå utanfor området på same tid.

6. Ting ein ikkje får bruka på leirskulen

Energidrikk/rusmidlar

Vannballongar, vannpistolar o.l.

Alle former for dataspel

Rulleskøyter/-brett

7. Konsekvensar ved brot på ordensreglane

Grove brot på ordensreglane kan medføra heimsending. Vedtak om heimsending vert

gjort i samarbeid mellom leiinga på leirskulen, klasselæraren og rektor på heimeskulen.

Heimsending skjer på eigen kostnad, og gjev ikkje grunnlag for refusjon av innbetalte pengar for opphald og undervisning.